Σελίδες

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α1.
            Διωγμένος από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, είχε αποσυρθει σε μια θερινή κατοικία, που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα τρομοκρατημένος από τα νεα της σφαγής σύρθηκε  προς το πιο κοντινό λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν στην πόρτα.
            Κάποια μέρα ο Κάτωνας έφερε στο βουλευτήριο ένα πρώιμο σύκο  από την Καρχηδόνα και δείχνοντάς το στους συγκλητικούς «Σας ρωτώ» είπε «πότε νομίζετε ότι αυτό το σύκο κόπηκε από το δέντρο». Όταν όλοι είπαν ότι ήταν φρέσκο, είπε: «Κι όμως να ξέρετε ότι κόπηκε πριν τρεις μέρες στην Καρχηδόνα».
            Μόλις άκουσε τον χαιρετισμό ο Καίσαρας είπε: «Στο σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε το κοράκι θυμήθηκε (ήρθαν στο μυαλό του κορακιού) τα λόγια του αφεντικού του: «Έχασα το λάδι και τον κόπο μου (κρίμα στον κόπο μου)». Μ’ αυτά τα λόγια ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το πουλί για τόσο μεγάλο ποσό, όσο δεν είχε αγοράσει κανένα μέχρι τότε.

Β1α.
insidiatore
qua
caedium
mihi
quoddam
praecocia
patrum
haec
tui
nullius


B1β.
propiorem / prope, propius, proxime
satius

B2α.
excludunt
recedamus
exterruisti
proreptum
abderetis
afferre
ostenturus(que) / ostensurus(que)
decerpi
dic
veniendo

B2β.
 perdas
perderes
perditurus sis
perdideris
perdidisses

Γ1α.
Caligulae: γενική αντικειμενική στο insidiatoribus.
cui: δοτική προσωπική κτητική στο est.
se: αντικείμενο του ρ. abdidit (ευθεία ή άμεση αυτοπάθεια).
die: αφαιρετική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο attulit.
decerptam esse: ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο του ρ. putetis (ετεροπροσωπία).
ex arbore: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της προέλευσης / απομάκρυνσης από τόπο στο decerptam esse.
recentem: κατηγορούμενο του εννοούμενου υποκειμένου ficum.από το απαρέμφατο esse
salutationum: γενική διαιρετική στο satis.
corvo: δοτική προσωπική στην περίφραση venit in mentem.
quanti: γενική της αφηρημένης αξίας στο emitque.

Γ1β.
Ficus praecox a Catone allata est in curiam quodam die.

Γ1γ.
στάση σε τόπο: in curia
απομάκρυνση από τόπο: ex, ab de, curia
κίνηση σε τόπο: domum
απομάκρυνση από τόπο: domo.

Γ1δ.
1-    Risitne Augustus ad haec verba? (η αναμενόμενη απάντηση δεν ξέρουμε αν είναι θετική ή αρνητική)
2-    Num Augustus risit ad haec verba?(η αναμενόμενη απάντηση είναι αρνητική)
3-    Nonne Augustus risit ad haec verba?(η αναμενόμενη απάντηση είναι θετική)
4-     Ad haec verba Augustus risit? (χωρίς εισαγωγικό μόριο για λόγους έμφασης)

Γ2α.
- vela quae praetenta erant.
- ficum quae praecox erat.

Γ2β.
cui nomen est Hermaeum: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο diaetam, ως επιθετικός προσδιορισμός στο diaetam.
quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας ως έμμεσο αντικείμενο του ρήματος interrogo.
cum omnes recentem esse dixissent: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο inquit.
quanti nullam adhuc emerat: δευτερεύουσα επιρρηματική απλή παραβολική πρόταση, του ποσού, που λειτουργεί ως β΄ όρος σύγκρισης (α΄ όρος σύγκρισης είναι το emit tanti).(προσδιορίζει το tanti)

Γ2γ.
exclusus: postquam exclusus est [εκφέρεται με οριστική παρακειμένου, γιατί η πρόταση ενδιαφέρει καθαρά από χρονική άποψη και δηλώνει το προτερόχρονο].
exterritus: cum exterritus esset.
audita:χρονική μετοχή , νόθη-ιδιάζουσα αφαιρετική απόλυτη, δηλώνει το προτερόχρονο σε σχέση με το ρήμα της πρότασης
 cum Caesar audivisset salutationem.


Επιμέλεια:
Άντα Κουτουβάλα